Propozice k Brodění

Brodění 2017: Závazná pravidla pro účastníky
Upravená verze (k 4. 5. 2017)

Změny v pravidlech:
2.3b.: Povinnost mít fotoaparát nebo telefon s fotoaparátem. 4. 5. 2017
1. Účastníci
1.1. Účastníkem noční hry Brodění je každý, kdo se včas registroval, a na startu hry
ověří svou registraci podepsáním přihlášky. Účastníci nastupují do hry v 3 – 4
členných týmech, jejichž složení musí před začátkem hry potvrdit.
1.1a Účastníci jsou povinni uvést při ověření přihlášky své jméno, příjmení, datum narození a svým podpisem souhlasit s úplným rozsahem těchto pravidel, včetně případných změn, oznámených nejpozději před podpisem ověření.
1.1b Účastníci jsou povinni uhradit účastnický poplatek ve výši 150 Kč, hotově, proti dokladu, při startu hry.
1.1c Ze závažných důvodů lze v ověření přihlášky akceptovat změny oproti elektronické přihlášce (výměna členů) a to i po uzavření elektronického formuláře. O změně rozhodne pořadatel.
1.2. Hry se mohou účastnit osoby starší 15ti let, se souhlasem zákonného zástupce
osoby starší 12ti let. V každém týmu musí být osoba starší 15ti let.
1.3. Účastníci hry se jí účastní na vlastní riziko. Jsou povinni neustále zvažovat své
síly, schopnosti a dovednosti a v případě, že pro ně pokračování ve hře není
bezpečné, musí ukončit hru.
1.4. Tým je označen číslem, které si musí pamatovat a pod kterým komunikuje s
organizátory hry.

2. Povinnosti týmů a účastníků
2.1. Tým je povinen po celou dobu hry mít u sebe funkční mobilní telefon s možností
telefonovat a odesílat SMS. Číslo tohoto telefonu musí tým uvést v přihlášce.
2.2. Tým je povinen po celou dobu hry mít u sebe funkční záložní mobilní telefon s
možností telefonovat a odesílat SMS. Číslo tohoto záložního telefonu musí tým
uvést v přihlášce.
2.3. Tým musí mít u sebe po celou dobu hry: funkční baterku (svítilnu), blok,
psací potřeby a láhev s vodou.
2.3b. Tým musí mít u sebe k dispozici digitální fotoaparát, případně telefon s funkcí fotoaparátu. (Přidáno 4. 5. 2017)
2.4. Týmům se doporučuje mít k dispozici pláštěnky, nastoupit hru v pevné obuvi a v
teplém oblečení.
2.5. Týmům se doporučuje mít k dispozici náhradní teplý oděv.
2.6. Tým, který ukončí svůj postup hrou před doražením do cíle nebo koncem
hry samotné (vzdá hru) musí odeslat SMS organizátorům a vyčkat na
zpětné potvrzení.
2.7. Účastníci musí po celou dobu hry zachovávat noční klid.
2.8. Účastníkům se nedoporučuje konzumovat během hry alkoholické nápoje nebo
hru absolvovat pod jejich vlivem.
3. Pravidla hry
3.1. Týmy postupují hrou podle vlastního uvážení podle herních map, které během
hry obdrží. Na označených stanovištích plní herní úkoly.
3.2. Týmy dodržují všechna herní pravidla, která jsou jim postupně předávána v
průběhu hry. V případě, že některým neporozumí, obrátí se na organizátory hry v
herním zázemí (kavárna Ulité kafé).
3.3. Pokud už na stanovišti nelze herní úkol plnit, naleznou na něm hráči tzv.
“poslední kartu”. Ta je informuje o tom, že sice našli herní lokaci, ale příslušný
úkol již nelze splnit.
3.4. Pokud to vyžaduje herní stanoviště zasílají týmy řešení úkolů formou SMS
organizátorům. Počkají na zpětné potvrzení a mohou pokračovat ve hře.
3.5. Tým může požádat o podporu organizátorů, pokud se ztratí nebo neporozuměl
pravidlům úkolu.
3.6. Požadavek na podporu je možné zaslat z kteréhokoli telefonního čísla, vždy je
však nutné uvést číslo týmu.
3.7. Týmy se ve hře přesouvají výhradně po vlastní ose. Nesmí využívat žádné
dopravní prostředky a to ani nemotorové.
3.8. Hráči nesmí vstupovat do budov, které nepatří ke hře, pokud to nesouvisí s
řešením krizových situací. Budovy patřící ke hře jsou zřetelně označeny logem
hry a nápisem “herní lokace”, umístěnými u vchodu do nich.
4. Přerušení hry
4.1. Hra probíhá za každého počasí. V případě prudkého deště nebo bouřky může
být hra přerušena nebo ukončena. Účastníci jsou o tom spraveni formou SMS
nebo telefonátem. Jsou jim předány informace o tom, jak se zachovat. Účastníci
jsou povinni tyto pokyny dodržet nebo ukončit hru.
4.2. Hra může být přerušena i z dalších důvodů – zejména kvůli rušení nočního klidu
účastníky nebo pro závažné zdravotní komplikace účastníků.
5. Krizové situace
5.1. V případě zranění hráčů neprodleně zajistěte poskytnutí první pomoci
(volejte 155) a informujte telefonátem organizátory hry.
5.2. V případě „napadení“ hry ze strany občanů neprodleně informujete organizátory
hry.
6. Výhra
6.1. Vítězem hry je tým, který má po jejím skončení největší počet bodů.
6.2. Vítězný tým a další dva týmy v pořadí získají drobné odměny (konzumační
poukázky). Každý účastník obdrží památeční předmět.
6.3. V případě bodové rovnosti rozhoduje o pořadí tým organizátorů. Zohledněn je
kvalitativní aspekt průchodu hrou.
7. Závěrečná ustanovení
7.1. Hra probíhá pouze na území Uherského Brodu. Všechny herní lokace jsou
vyznačeny na mapě, která je každému týmu k dispozici.
7.2. Hra probíhá přibližně do 3.00 – hru mohou ukončit i organizátoři a svolat zbylé
týmy do cílové lokace. O ukončení hry s týmy komunikují.
7.3. Tým lze ze hry vyloučit, pokud poruší pravidla hry.

7.4. V případě sporů o pravidla rozhodují organizátoři.
7.5. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit jednostranně tato pravidla. Účastníky hry o tom informuje nejpozději před začátkem hry (před ověřením přihlášky).

 

Pořadatelem akce je
TreFa, spolek s cílem
Rybářská 390, 68801 Uherský Brod

Zodpovědná osoba:
Petr Sedlář, předseda spolku

 

promo slurm promo zoid